عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با confuse

confuse

فعل

US /kənˈfjuːz/

confuses; confused; confusing

(فعل) گیج شدن، گیج کردن – چیزی را با چیز دیگری اشتباه گرفتن

Seeing the two of them together totally confused me.

دیدن آن دو با هم کاملا مرا گیج کرد.

You’re confusing me with my sister – she’s the one who moved to Colorado.

شما من را با خواهرم اشتباه گرفته اید – او همانی است که به کلرادو نقل مکان کرده است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها