عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با community

community

اسم

US /kəˈmjuːnəti/

communities

(اسم) جامعه انسانی یا حیوانی، جامعه

the scientific community

جامعه علمی

She believed that the greatest goal in life was to serve the community.

او معتقد بود که بزرگترین هدف در زندگی خدمت به جامعه (عموم مردم) است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها