عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با colleague

colleague

اسم

US /ˈkɑːˌliːg/

colleagues

(اسم) هم کار

He always got along well with his colleagues in the university.

او همیشه کنار همکارانش در دانشگاه خوب کنار کار می کند. (get along with somebody یعنی با کسی خوب کار کردن یا خوب کنار آمدن)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها