عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با celebration

celebration

اسم

US /ˌsɛləˈbreɪʃən/

celebrations

(اسم) جشن – جشن گرفتن

Such good news deserves a celebration!

چنین خبرهای خوبی لایق یک جشن است.

They organized a dinner in celebration of the year's successes.

آن ها برای جشن گرفتن موفقیت های سال یک شام ترتیب داد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها