عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با cash

cash

اسم

US /ˈkæʃ/

(اسم) پول نقد

a cash payment

یک پرداخت نقد

cash

فعل

cashes; cashed; cashing

(فعل) چک پول را نقد کردن، یا دریافت کردن (مثال اول) - cash in الف: به پول تبدیل کردن چیزی (مثال دوم) ب: بهره گرفتن از یک موقعیت برای پول به دست آوردن (مثال سوم) ج: پول بدست آوردن از چیزی

The store wouldn't cash the check.

این فروشگاه چک قبول نمیکند.

He cashed in his stocks.

او سهامش را به پول تبدیل کرد. (فروخت)

to cash in on her fame

از معروف بودن او پول در آوردن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها