عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با captain

captain

اسم

US /ˈkæptən/

captains

(اسم) کاپیتان یک کشتی یا هواپیما – یک درجه بالای نظامی - کاپیتان یک تیم ورزشی

The captain gave the order to abandon ship.

کاپیتان دستور ترک کردن کشتی را داد.

Her father had been a captain in the army.

پدر او در ارتش یک کاپیتان بوده است.

captain

فعل

captains; captained; captaining

(فعل) کاپیتان یک تیم بودن – کاپیتان یک کشتی یا هواپیما بودن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها