عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با campaign

campaign

اسم

US /kæmˈpeɪn/

campaigns

(اسم) کمپین، کارزار، اردو کشی

He ran the governor’s campaign for reelection.

او کارزار انتخاباتی فرماندار را اداره می کند.

campaign

فعل

campaigns; campaigned; campaigning

(فعل) مبارزه کردن یا جنگیدن برای رسیدن به چیزی

She campaigned for a law that would force the town to clean up the lake.

او برای قانونی که مسئولان شهری را برای تمیز کردن دریاچه مجبور کند مبارزه کرد. (the town شهرداری، مسئولان اداره شهر)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها