عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با boy

boy

اسم

US /ˈboɪ/

boys

(اسم) پسر - the boys دوستان مرد، همکاران مرد (مثال دوم) – boyhood (اسم) دوران بچگی یا نوجوانی – boyish (صفت) پسرانه – برای بیان تعجب (مثال سوم)

Be a good boy and sit there!

پسر خوبی باش و اینجا بشین!

I'll talk to the boys to find out what is their problem.

من با بچه ها صحبت میکنم تا بفهمم مشکلاش چیست.

Boy, that movie was really good!

پسر، آن فیلم واقعاً خوب بود!

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها