عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با attractive

attractive

صفت

US /əˈtræktɪv/

(صفت) جذاب، وسوسه کننده – attractively (قید) به شکل جذابی – attractiveness (اسم) جذابیت (مثال آخر)

an attractive young woman

یک زن جذاب جوان

The city itself is very attractive.

خود این شهر خیلی جذاب است.

an attractive offer

یک پیشنهاد وسوسه کننده

visual attractiveness

جذابیت بصری

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها