عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با anxiety

anxiety

اسم

US /æŋˈzajəti/

anxieties

(اسم) نگرانی، دلواپسی (دو مثال اول) – اشتیاق، تمایل شدید (مثال سوم)

deep anxiety

نگرانی عمیق

modern anxieties about global warming

نگرانی های جدید در خصوص گرمای جهانی

the candidate’s anxiety to win the vote

اشتیاق کاندیدا ها برای برنده شدن انتخابات

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها