عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با ankle

ankle

اسم

US /ˈæŋkəl/

ankles

(اسم) مچ یا قوزک پا - ankle sock جوراب پا کوتاه

I fell over and twisted my ankle.

من افتادم و مچ پای من پیچ خورد.

He sprained his ankle early in a game but continued to play.

مچ پای او اخیرا در یک مسابقه پیچ خورد ولی به بازی ادامه داد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها