عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با animal

animal

اسم

US /ˈænəməl/

animals

(اسم) حیوان – کسی که وحشی است (مثال دوم) - a political/social etc animal کسی که در زمینه سیاسی/اجتماعی و غیره بسیار مشتاق است

wild/domestic animals

حیوانات وحشی/اهلی

He's a real animal.

او واقعاً یک حیوان است.

animal

صفت

(صفت) حیوانی (دو مثال اول) – مربوط به بدن آدمی و نه روح یا ذهن آدمی (مثال سوم)

animal behavior

رفتار حیوانی

animal products

محصولات حیوانی (مثل شیر و غیره)

As an actor, he has a sort of animal magnetism.

به عنوان یک بازیگر، او یک جور جاذبه فیزیکی (جنسی) دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها