عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با wife

wife

اسم

US /ˈwaɪf/

wives /ˈwaɪvz/

(اسم) یک خانوم ازدواج کرده، همسر، زن

his second wife

همسر دوم او

My wife's career is very important to her.

کار همسر من برای او بسیار مهم است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها