عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با complain

complain

فعل

US /kəmˈpleɪn/

complains; complained; complaining

(فعل) شکایت کردن یا ناله کردن

She complained that she had too much work to do.

او از اینکه کار زیادی برای انجام دادن دارد، می نالید.

She complained of aching knees from her arthritis.

او از در زانو هایش که ناشی از آرتروزش بود شکایت داشت.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها