عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با compete

compete

فعل

US /kəmˈpiːt/

competes; competed; competing

(فعل) رقابت کردن

Only 21 bodybuilders competed in the event.

فقط 21 بدن ساز در این رویداد به رقابت می پردازند.

Several companies are competing for the contract.

چندین شرکت برای این قرارداد در حال رقابتند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها