عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با comedy

comedy

اسم

US /ˈkɑːmədi/

comedies

(اسم) فیلم کمدی یا طنز – کمدی یا طنز

A lot of Shakespeare’s plays are comedies.

بسیاری از نمایش های شکسپیر طنز هستند.

He didn't appreciate the comedy of the situation.

او طنز ماجرا را درک نکرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها