عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با clue

clue

اسم

US /ˈkluː/

clues

(اسم) سرنخ

For five months, Russell remained a fugitive, leaving no clues as to his whereabouts.

راسل برای 5 ماه فراری ماند و هیچ سرنخی درباره اینکه کجاست باقی نگذاشت.

clue

فعل

clues; clued; clueing or cluing

(فعل) clue in به کسی اطلاعات دادن

Somebody must have clued him in on our sales strategy.

یک نفر حتما درباره استراتژی فروش ما باید به او اطلاعات داده باشد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها