عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با club

club

اسم

US /ˈklʌb/

clubs

(اسم) باشگاه – کلاب - billy club باتوم پلیس

They belong to the same golf club.

آن ها عضو یک باشگاه گلف هستند.

He's a member of several London clubs.

او عضو چند کلاب لندن است.

club

فعل

clubs; clubbed; clubbing

(فعل) زدن کسی یا حیوانی با یک وسیله سنگین

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها