عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با belong

belong

فعل

US /bɪˈlɑːŋ/

belongs; belonged; belonging

(فعل) اینکه بگویید که کسی یا چیزی باید در جا یا موقعیت خاصی باشد (مثال اول) – پذیرفته شدن، تعلق داشتن (مثال دوم) - belong to someone مال کسی بودن، به کسی تعلق داشتن (مثال سوم) - belong to something عضو چیزی بودن، بخشی از چیزی بودن (مثال آخر)

Where do these plates belong?

جای این بشقاب ها کجا است؟

After two years in Paris, I finally feel as if I belong here.

بعد از دو سال در پاریس، بالاخره احساس به اینجا احساس تعلق میکنم.

Does this car belong to you?

آیا این ماشین مال شما است؟

We belong to the same football team.

ما عضو یک تیم فوتبال هستیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها