عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با camera

camera

اسم

US /ˈkæmrə/

cameras

(اسم) دوربین - off camera پشت دوربین، در زندگی واقعی - on camera جلوی دوربین

Digital cameras are easy to use.

دوربین ها دیجیتال برای استفاده، آسانند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها