عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با calculate

calculate

فعل

US /ˈkælkjəˌleɪt/

calculates; calculated; calculating

(فعل) محاسبه کردن، تخمین زدن - calculate on sth انتظار داشتن یا بستگی داشتن به یک مقدار یا یک مدت زمان خاص (مثال دوم)

Use the formula to calculate the volume of the container.

از این فرمول برای محاسبه حجم این ظرف استفاده کن.

We're calculating on 50 guests.

ما داریم روی 50 تا میهمان حساب میکنیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها