عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با beautifully

beautifully

قید

US /ˈbjuːtɪfli/

(قید) به طریق زیبا، به زیبایی – خیلی خوب

She sings beautifully.

او به زیبایی آواز می خواند.

My leg has healed beautifully.

پای من خیلی خوب بهبود یافته است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها