عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با awful

awful

صفت

US /ˈɑːfəl/

(صفت) خیلی بد، داغان (مثال اول) – شگفت انگیز (مثال دوم) - an awful lot خیلی، مقدار خیلی زیاد (مثال آخر) – awfulness (اسم) وحشتناک بودن

to feel awful

احساس خیلی بدی داشتن

the awful majesty of the peaks

عظمت باشکوه قله ها

They lost an awful lot of money.

آن ها پول خیلی زیادی از دست دادند.

awful

قید

(قید) خیلی

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها