عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با arise

arise

فعل

US /əˈraɪz/

arises; arose /əˈroʊz/ ; arisen /əˈrɪzn̩/ ; arising

(فعل) شروع شدن، رخ دادن، به وجود آمدن (دو مثال اول) – نشات گرفتن، ناشی شدن، شروع شدن (مثال سوم) – بلند شدن از خواب یا از حالت درازکش – بلند شدن (مثال چهارم) – به سمت بالا رفتن مانند دود

if a problem arises later in pregnancy

اگر مشکلی بعد ها در بارداری رخ دهد

An opportunity arose to work in the Apple Company.

فرصتی به وجود آمده تا در شرکت اپل کار کنم.

The river arises from a main source.

این رودخانه از یک منبع اصلی شروع میشود.

She arose from her chair.

او از صندلی خود بلند شد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها