عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با anybody

anybody

ضمیر

US /ˈɛniˌbɑːdi/

(ضمیر) کسی، هر شخص

Did anybody confess?

کسی اعتراف کرد؟

Is anybody home?

کسی خانه است؟

I didn't see anybody stop to help.

من ندیدم کسی برای کمک بایستد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها