عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با anxious

anxious

صفت

US /ˈæŋkʃəs/

(صفت) نگران، دلواپس (مثال اول) – نگران کننده (مثال دوم) – مشتاق (مثال سوم و چهارم)

He was anxious about her son's fever.

او در خصوص تب پسرش نگران بود.

an anxious moment

یک لحظه نگران کننده

anxious for promotion

مشتاق ارتقاء جایگاه شغلی

Why was he so anxious for me to leave?

چرا او تا این حد تمایل دارد که من بروم؟

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها