عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با acceptable

acceptable

صفت

US /ɪkˈsɛptəbəl/

(صفت) قابل قبول (دو مثال اول) – acceptability (اسم) موافقت، مقبولیت (مثال سوم)

an acceptable excuse

یک بهانه (عذر) قابل قبول

Her performance was acceptable.

اجرای او قابل قبول بود. (satisfactory)

the quality and acceptability of the product

کیفیت و مقبولیت محصول

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها