عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با connected

connected

صفت

US /kəˈnɛktəd/

(صفت) متصل، در ارتباط – در ارتباط با طبقات بالای قدرت

the connected parts of a machine

بخش های متصل به هم یک ماشین (یا بخش های در ارتباط یک ماشین)

He’s a politically connected lawyer.

او از نظر سیاسی یک وکیل دارای ارتباط است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها