عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با brave

brave

صفت

US /ˈbreɪv/

braver; bravest

(صفت) شجاع، شجاعانه - the brave افراد شجاع – bravely (قید) با شجاعت (مثال دوم)

Be brave!

شجاع باش!

Both competitors battled bravely.

هر دو رقیب شجاعانه مبارزه کردند.

brave

فعل

braves; braved; braving

(فعل) مواجه شدن، برخورد کردن

to brave the odds

مواجه شدن با احتمالات

brave

اسم

braves

(اسم) یک جنگجوی بومی آمریکا

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها