عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با billion

billion

عدد، اسم

US /ˈbɪljən/

billion or billions

(عدد، اسم) میلیارد – تعداد یا مقدار خیلی زیاد (مثال دوم) – billionth (صفت) میلیاردر – billionth (اسم) میلیاردم، در میلیارد

a hundred billion

صد میلیارد

There were billions of flies everywhere.

میلیاردها مگس در همه جا حضور داشت.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها