عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با awfully

awfully

قید

US /ˈɑːfəli/

(قید) خیلی (دو مثال اول) – به طرز بدی (مثال آخر)

I'm awfully sorry.

من خیلی متاسفم.

I'm awfully keen to come.

من خیلی مشتاق هستم که بیایم.

to behave awfully

بد رفتاری کردن (به طرز بدی رفتار کردن)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها