عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با atmosphere

atmosphere

اسم

US /ˈætməˌsfiɚ/

atmospheres

(اسم) جو زمین یا سیاره ای دیگر (the atmosphere جو زمین) – هوای یک مکان یا منطقه (مثال دوم) – جو یا فضا متعلق به شرایطی یا جایی که احساسی را در شما به وجود می آورد (مثال سوم) – ویژگی یا تاثیر خوشایند، جو مناسب (مثال آخر)

the upper atmosphere

لایه های جو زمین (شامل تروپوسفر (troposphere)، استراتوسفر (stratosphere)، مزوسفر (mesosphere) و ترموسفر (thermosphere))

a smoky atmosphere

هوای دود آلود

Use music and lighting to create a romantic atmosphere.

برای ساختن یک فضای عاشقانه از موسیقی و نورپردازی استفاده کنید.

The inn was lacking in atmosphere.

مسافرخانه جو خوبی نداشت.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها