عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با assignment

assignment

اسم

US /əˈsaɪnmənt/

assignments

(اسم) ماموریت، کاری که به کسی سپرده میشود (سه مثال اول) – ارزش، مقدار، هویت یا چیزی را به چیزی اختصاص دادن (مثال چهارم) – واگذار یک دارایی یا حقی به کسی (مثال آخر)

a foreign/diplomatic assignment

یک ماموریت خارجی/دیپلماتیک

one of our reporters on assignment in China

یک از چهار خبرنگاری که در چین مشغول فعالیت هستند

his assignment to the embassy in china

ماموریت او در سفارت مستقر در چین

the computer's assignment of a number to each image

تخصیص دادن یک شماره به هر عکس توسط کامپیوتر

the assignment of property

واگذاری اموال

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها