عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با afternoon

afternoon

اسم

US /ˌæftɚˈnuːn/

afternoons

(اسم) ساعت 12 تا 18، بعدازظهر

tomorrow afternoon

فردا بعدازظهر

an afternoon drive

رانندگی در بعدازظهر

afternoon nap

چرت بعدازظهر

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها