عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با component

component

اسم

US /kəmˈpoʊnənt/

components

(اسم) یکی از اجزاء یک سیستم یا یک پروسه یا یک ماشین

the components of a machine

اجزاء یک ماشین

Trust is a vital component in any relationship.

اعتماد یک بخش اساسی در هر رابطه است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها