عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با combine

combine

فعل

US /kəmˈbaɪn/

combines; combined; combining

(فعل) ترکیب کردن

Hydrogen and oxygen combine to form water.

هیدروژن و اکسیژن ترکیب می شوند تا آب شکل گیرد.

combine

اسم

US /ˈkɑːmˌbaɪn/

combines

(اسم) ترکیب، تیم، گروه – کمباین (یک نوع ماشین کشاورزی)

a political combine

یک ترکیب سیاسی

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها