عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با chemical

chemical

صفت

US /ˈkɛmɪkəl/

(صفت) شیمیایی

the chemical industry

صنایع شیمیایی

chemical

اسم

chemicals

(اسم) مواد شیمیایی

exposure to hazardous chemicals

قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی پر خطر

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها