عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با civil

civil

صفت

US /ˈsɪvəl/

(صفت) غیر نظامی – حقوق مدنی (در مقابل: حقوق جزایی – مثال دوم) – مودب (مثال سوم) – civilly (قید) مودبانه (politely)

These helicopters are for rescue and other civil use.

این بالگردها برای امداد و نجات و سایر استفاده های غیر نظامی هستند.

civil court

دادگاه مدنی

We were civil to each other, but we were both still angry.

ما نسبت به هم مودب ولی هنوز هر دو عصبانی بودیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها