عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با chief

chief

صفت

US /ˈtʃiːf/

(صفت) مهم ترین – ارشد، اصلی

She cites the economy as her chief concern.

او از اقتصاد به عنوان مهم ترین دغدغه اش یاد میکند.

the chief economist/engineer/nurse

اقتصاد دان / مهندس / پرستار ارشد

chief

اسم

chiefs

(اسم) رئیس، مسئول

the chief of police

رئیس پلیس

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها