عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با cheat

cheat

فعل

US /ˈtʃiːt/

cheats; cheated; cheating

(فعل) فریب دادن کسی تا آنچه مدنظر شما است را بدست آورید - cheat on الف: تقلب کردن ب: به کسی خیانت کردن (مثال دوم)

The insurance companies were found to be cheating consumers.

معلوم شد این شرکت های بیمه مشتریان را فریب می دهند.

My spouse was cheating on me.

همسرم داشت به من خیانت میکرد.

cheat

اسم

cheats

(اسم) کسی که فریب می دهد، فریبنده، متقلب

He is a liar and a cheat.

او یک دروغگو و متقلب است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها