عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با campus

campus

اسم

US /ˈkæmpəs/

campuses

(اسم) کمپ دانشگاه

Freshmen at many universities are not allowed to live off campus.

ورودی های تازه در بسیاری از دانشگاه ها اجازه ندارند خارج از کمپ دانشگاه زندگی کنند. (نمی توانند خودشان خانه بگیرند)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها