عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با cable

cable

اسم

US /ˈkeɪbəl/

cables

(اسم) کابل – تلویزیون کابلی (cable television) - a cable box ست آپ باکس تلویزیون کابلی – پیامی که با تلگراف ارسال میشود

We dug up the road in order to lay phone cables.

ما خیابان را کندیم تا کابل های تلفن را بخوابانند.

computer cables

کابل های کامپیوتر

cable

فعل

cables; cabled; cabling

(فعل) فرستادن پیام با استفاده از تلگراف

He cabled his parents for help.

او برای کمک به والدین خود تلگراف فرستاد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها