عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bush

bush

اسم

US /ˈbʊʃ/

bushes

(اسم) بوته – سرزمین بوته زار (معمولاً به صورت the bush مثال دوم) – a bush of hair موهای نامرتب ضخیم – a bird in the hand is worth two in the bush قدر داشته خود را دانستن و ریسک نکردن – beat around the bush یا beat about the bush عمدا بحث را عوض کردن

We have to spend a night camping in the bushes.

ما مجبوریم یک شب را در این بوته ها چادر بزنیم.

Children are taught from an early age how to survive in the bush.

از سنین پایین به بچه ها یاد داده می شود که چطور در بوته زار زنده بمانند. (بیشتر در استرالیا یا آفریقا)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها