عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bright

bright

صفت

US /ˈbraɪt/

brighter; brightest

(صفت) درخشان، پر نور (مثال اول) – پر رنگ (مثال دوم) – باهوش (مثال سوم) – هوشمندانه (مثال آخر)

a bright flame

یک شعله درخشان

a bright blue

آبی پر رنگ

a bright girl

در دختر باهوش

a bright suggestion

یک پیشنهاد هوشمندانه

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) از سر شادی (مثال اول) – پر امید، درخشان (مثال دوم) - bright and early خیلی زود - bright-eyed and bushy-tailed شاد و پر انرژی - bright spot اتفاق خوبی یا نکته مثبتی در یک مشکل یا شرایط سخت - on the bright side در نیمه پر لیوان، قسمت خوب ماجرا (مثال سوم) – brightly (قید) به شکل درخشانی – brightness (اسم) درخشش، درخشندگی

a bright smile

یک لبخند از سر شادی

She has a bright future.

او آینده درخشانی دارد.

Look on the bright side. You managed to earn more money.

اگر قسمت خوب ماجرا را در نظر بگیری، تو موفق شدی پول بیشتری بدست بیاوری.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها