عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bond

bond

اسم

US /ˈbɑːnd/

bonds

(اسم) رابطه عمیق (دو مثال اول) – اوراق قرضه که دولت یا یک شرکت منتظر میکند (مثال سوم) – زنجیر یا طنابی که مانع حرکت کسی میشود (به صورت اصطلاحی هم کاربرد دارد – مثال آخر)

the special bond between mother and child

رابطه ویژه بین مادر و بچه

the bonds of friendship

روابط عمیق دوستی

government bonds

اوراق قرضه دولت

the bonds of injustice

زنجیرهای بی عدالتی (که انسان را از عدالت خواهی یا اجرای عدالت باز میدارد)

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) اتصال (مثال اول) – (در شیمی) پیوند (مثال دوم) - single/double/triple bond (در شیمی) پیوند یگانه/دوگانه/سه گانه - my word is my bond اینکه بگویید قول شما حتمی است – (در قانون) وثیقه (مثال سوم) - Bond paper کاغذ با کیفیتی که از آن برای نوشتن اسنادی مانند اوراق قرضه و غیره استفاده میکنند

a strong bond between the two pieces of wood

اتصال قوی بین این دو تکه چوب

Chemical bonds are forces that hold atoms together to make compounds or molecules.

پیوند های شیمیایی نیروهایی هستند که اتم ها را در کنار هم نگه داشته و تولید ترکیب یا ملکول میکنند.

He released the prisoner on a $50,000 bond.

او آن زندانی را با یک وثیقه 50 هزار دلاری آزاد کرد.

bond

فعل

bonds; bonded; bonding

(فعل) متصل کردن دو چیز – ارتباط نزدیک برقرار کردن

It cannot be used to bond wood to metal.

این را نمی توان برای اتصال چوب به فلز استفاده کرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها