عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با body

body

اسم

US /ˈbɑːdi/

bodies

(اسم) کل بدن (مثال اول) – بدن به جز سر (مثال دوم) – گروهی از مردم که با هم در ارتباطند (مثال سوم) – بخش اصلی چیزی مانند یک وسیله یا یک مقاله (مثال آخر)

Yoga is designed to release the body and mind from tension.

یوگا برای رها کردن بدن و روح از اضطراب طراحی شده است.

He had injuries to his head and body.

او زخم هایی در سر و بدن داشت.

the state's legislative body

گروهی که قوانین ایالتی را وضع میکنند

the main body of the text

بخش اصلی این متن (شیرازه متن)

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) body and soul با تمام انرژی و علاقه - keep body and soul together غذا و پول کافی برای بقا داشتن یا بدست آوردن - over my dead body از روی جنازه من رد شوی (اجازه ندادن)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها