عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bird

bird

اسم

US /ˈbɚd/

birds

(اسم) پرنده (دو مثال اول) – یک آدم – دختر (به نوعی توهین آمیز) - a bird in the hand is worth two in the bush کنایه از به داشته های خود چسبیدن - (as) free as a bird کاملا آزاد - birds of a feather flock together شبیه به هم از نظر اعتقاد و غیره - for the birds بی ارزش

Birds were singing in the trees.

پرندگان روی درخت ها در حال آواز خواندن بودند.

a flock of birds

دسته ای از پرندگان

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) flip/give sb the bird انگشت وسط را برای توهین کردن به کسی نشان دادن - kill two birds with one stone با یک تیر دو نشان زدن - the birds and the bees حقایق رابطه جنسی را به بچه گفتن - the early bird catches/gets the worm اینکه کسی که قبل از همه موقعیت انجام کاری را پیدا کرد نسبت به آن ها برتری دارد

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها