عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با assign

assign

فعل

US /əˈsaɪn/

assigns; assigned; assigning

(فعل) واگذار کردن کاری به کسی (مثال اول) - اختصاص دادن زمان برای انجام کاری، پس شما تصمیم دارید که آن کار را در آن زمان انجام دهید (مثال دوم) - اختصاص دادن یک مشخصه یا مقدار برای چیزی (مثال سوم)

UN troops were assigned the task of rebuilding the hospital.

وظیفه بازسازی بیمارستان به نیرو های سازمان ملل واگذار شده است.

Have you assigned a day for the interviews yet?

آیا تاکنون روزی را برای مصاحبه ها اختصاص داده اید (تعیین کرده اید)؟

Assign a different color to each different type of information.

برای هر نوع از اطلاعات (محرمانه، سری و ...) یک رنگ متفاوت اختصاص بده.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) دلیلی را برای چیزی در نظر گرفتن، قلمداد کردن، ذکر کردن (مثال اول) - فرستادن کسی به جایی برای انجام یک کار (مثال دوم) - واگذار کردن ملک، پول و... به کسی به صورت قانونی (مثال سوم)

Detectives have been unable to assign a motive for the murder.

کارآگاه هان نتوانسته اند انگیزه ای برای این قتل ذکر کنند.

He was assigned to the newspaper's Paris office.

او برای کار به دفتر پاریس روزنامه فرستاده شد.

His property was assigned to his grandchildren.

ملک او به نوه اش واگذار شد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها