عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با armed

armed

صفت

US /ˈɑɚmd/

(صفت) مسلحانه (مثال اول) – مسلح (معمولا با سلاح گرم - مثال دوم) - armed with مسلح به یا دارای چیزی مانند تفنگ یا دانش یا مهارت یا یک وسیله (مثال سوم) – (به صورت ترکیب - -armed) داشتن تعداد نامبرده شده از بازو یا داشتن نوع خاصی از دست و غیره (مثال آخر)

an armed robbery/attack

یک سرقت/حمله مسلحانه

armed guards

نگهبان های مسلح

He was armed with all the facts.

او همه حقایق را میدانست.

a one-armed person

یک فرد یک دست

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها