عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با appeal

appeal

اسم

US /əˈpiːl/

appeals

(اسم) کیفیتی که باعث می شود مردم جذب کسی یا چیزی شوند، جذبه (دو مثال اول) – التماس (مثال سوم) - یک درخواست رسمی به دادگاه یا شخصی که در مقام مسئول است برای تجدید نظر، استیناف (مثال چهارم)

The Beatles have never really lost their appeal.

بیتلز هرگز جذبه خود را از دست نداده است.

Anything Jorge could get at wholesale price had a great appeal for him.

هرآنچه که جورج می توانست به قیمت عمده فروشی بخرد برای او جاذبه داشت.

The child's mother made an emotional appeal on TV for his return.

مادر کودک یک التماس احساسی در تلویزیون برای بازگشت کودک ارائه داد.

an appeals court/judge

یک دادگاه تجدیدنظر

appeal

فعل

appeals; appealed; appealing

(فعل) جلب کردن توجه کسی (دو مثال اول) - التماس کردن، تمنا کردن (مثال سوم) - درخواست تجدید نظر دادن به دادگاه یا به کسی که در مقام مسئول است (مثال چهارم)

The movie appeals to adults as well as (to) children.

این فیلم بزرگسالان را مانند کودکان مجذوب می کند.

I found her clothing designs to be enormously appealing.

من طراحی های لباس او را بسیار جذاب یافتم.

My boss always appeals to his employees to work swiftly and neatly.

رئیس من همواره از کارگران می خواهد که سریع و منظم کار کنند.

She lost the case and appealed the following month.

او پرونده را باخت و برای ماه پیشرو درخواست تجدید نظر داد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها